Regulamin sklepu Internetowego

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy dostępnego pod adresem: https://dronkoszalin.pl/sklep/, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://dronkoszalin.pl/sklep/ jest platformą prowadzoną przez firmę DoubleM sp. z o.o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6692564554, numer REGON: 520729448.

Dane kontaktowe:

adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 40/79, 75-021 Koszalin

adres poczty elektronicznej: kontakt@dronkoszalin.pl

telefon: +48 794 375 776

1.2. Niniejszy Regulamin zawiera ramowe postanowienia umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego https://dronkoszalin.pl/sklep/ Załącznikami do niniejszego regulaminu jest wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także wzór zgłoszenia reklamacyjnego. Przed dokonaniem rejestracji lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.

1.3. Równocześnie z akceptacją Regulaminu Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, publikacji i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych.

1.4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Sklep – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej www.dronkoszalin.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
Sprzedawca – DoubleM sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6692564554, numer REGON: 520729448.
Klient – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;
Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
Towar – rzeczy ruchome, które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie,
Usługa – świadczenie wykonywane na rzecz innych osób za wynagrodzeniem np. wykonanie filmu lub wykonanie fotografii,
Utwór – Towar objęty prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), tj. przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utworem jest ujęcie filmowe oraz fotografia w postaci pliku cyfrowego.
Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia, poprzedzona wyborem Towaru lub, formą płatności oraz dostawy Towaru;
Koszyk/Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie;
Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (dane adresowe Klienta, historia jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy;
Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich, bez Kosztów dostawy Towaru;
Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;
Licencja – uprawnienie do korzystania z Towaru będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
1.5. Informacje o cechach oraz istotnych właściwościach Towaru zamieszczone są każdorazowo przy prezentowanym Towarze i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.6. Wszystkie oferowane w Sklepie Towary stanowią utwory oryginalne. Sprzedawca jest właścicielem wszystkich praw majątkowych autorskich do sprzedawanych Towarów. Prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, oraz są wolne od wad prawnych i fizycznych. Towary wykonane na indywidualne życzenie Klienta (bądź też zmodyfikowane według jednoznacznych wskazówek Klienta np. w zakresie koloru, rozmiaru) mogą odbiegać od zamieszczonych w Sklepie zdjęć, stanowiących podstawę złożenia przez Klienta indywidualnego zlecenia. Czas realizacji spersonalizowanego zlecenia ustalany jest przy składaniu takiego Zamówienia.

1.7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

1.8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Rozdział 2. Składanie Zamówień

2.1. Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie internetowym przy użyciu Formularza Zamówienia jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta).

2.2. Zakupów w sklepie internetowym można dokonać jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta), za pomocą funkcji dodania produktu do Koszyka.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
– dodanie do koszyka produktu i wskazanie ich ilości;
– wybór rodzaju dostawy;
– wybór rodzaju płatności;
– wybór miejsca wysłania/wydania Towaru;
– złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Rozdział 3. Realizacja zamówienia

3.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Sklep e-mail ze szczegółami zamówienia, jak i numerem zamówienia.

Klient zobowiązuje się do podania przy dokonywaniu zamówienia prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.

Rozdział 4. Cena i koszty dostawy

4.1. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny znajdujące się przy danym towarze, nie zawierają kosztów dostawy.

4.2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w chwili składania zamówienia, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym Kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4.3. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

– za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 w tym kartą kredytową. W przypadku płatności kartą kredytową, za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

– poprzez tradycyjny przelew bankowy na konto Sprzedawcy.

4.4. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po upływie tego terminu, zamówienie jest anulowane.

4.5. Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Akceptacja ta może być wycofana.

Rozdział 5. Dostawa

5.1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu.

5.2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy liczony od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5.3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

5.4. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu aktualnie są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Produkty wirtualne (pliki, ujęcia filmowe) na cały świat.

5.5. Koszty wysyłki są płatne od każdego zamówienia w wysokości wskazanej na stronie zamówienia. Koszty wysyłki mogą być różne w wypadku produktów o dużych rozmiarach lub wymagających szczególnego sposobu zapakowania.

5.6. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie kurierskiej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna w Sklepie.

5.7. Kupujący nie może dokonywać osobistego odbioru zamówienia.

Rozdział 6. LICENCJA

6.1. Klient może użytkować Towary będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), który stanowi dzieło w postaci graficznej/fotograficznej lub audiowizualnej zgodnie z licencją niewyłączną podstawową lub licencją niewyłączną rozszerzoną.

6.2. LICENCJA NIEWYŁĄCZNA STANDARDOWA upoważnia Klienta do jednokrotnego wykorzystania utworu, co może polegać na jednorazowej publikacji w Internecie pod jednym adresem url, opublikowaniu utworu techniką analogową (wydrukowanie utworu w jednym egzemplarzu i prezentację w dowolnej przestrzeni prywatnej, bądź publicznej). Licencja niewyłączna standardowa obejmuje wydruk utworu, będącego fotografią, na ulotkach, materiałach promocyjnych – do ich nakładu 100 000 egzemplarzy.

Utwór będący ujęciem filmowym, w ramach licencji niewyłącznej standardowej, może być wykorzystany w produkcji filmowej o przewidywanym zasięgu 100 000 odbiorców.

Licencja standardowa umożliwia druk fotografii w prasie jako ilustrację do artykułu.

6.3 Licencja niewyłączna standardowa nie upoważnia Klienta do jakiegokolwiek modyfikowania utworu będącego fotografią. Wyjątek stanowi utwór będący ujęciem filmowym, edycja ujęcia filmowego, przycięcie początku lub końca, modyfikacja kolorystyki ujęcia filmowego są dozwolone. Licencja niewyłączna standardowa nie umożliwia korzystania z utworu w ramach produkcji reklamowej lub przy tworzeniu kampanii reklamowej.

6.4. Cena licencji niewyłącznej podstawowej wliczona jest w cenę utworu i stanowi odpowiednią opcję wybieraną przy zamawianiu utworu w Sklepie.

Licencja niewyłączna standardowa udzielana jest bez ograniczenia czasowego lub terytorialnego.

6.5. LICENCJA NIEWYŁĄCZNA ROZSZERZONA zawiera w sobie wszystkie warunki licencji niewyłącznej standardowej. Dodatkowo umożliwia wydruk i ekspozycję utworu będącego fotografią w dowolnej liczbie egzemplarzy w przestrzeni prywatnej i publicznej.

Licencja niewyłączna rozszerzona obejmuje wydruk utworu, będącego fotografią, na ulotkach, materiałach promocyjnych bez limitu nakładu. Utwór będący ujęciem filmowym może być wykorzystany w produkcji filmowej o dowolnym zasięgu.

W zakresie licencji Klient może korzystać i rozporządzać utworem na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową,

– wprowadzenie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,

– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

6.6. Licencja niewyłączna rozszerzona upoważnia Klienta do modyfikowania utworu, tworzenia jego opracowań i łączenia go z innymi utworami.

6.7. Cena licencji niewyłącznej rozszerzonej podana jest przy opisie Towaru i stanowi odpowiednią opcję wybieraną przy zamawianiu utworu w Sklepie.

Licencja udzielana jest bez ograniczenia czasowego lub terytorialnego.

Licencja niewyłączna rozszerzona nie obejmuje wykorzystania fotografii ani utworu będącego ujęciem filmowym w telewizyjnej produkcji reklamowej, ani w kampanii reklamowej typu outdoor.

Zarówno licencja niewyłączna standardowa, jak i licencja niewyłączna rozszerzona nie umożliwiają wydruku fotografii na koszulkach, kubkach, pamiątkach, widokówkach, czy innych przedmiotach oraz ich sprzedaży.

6.7. W przypadku, kiedy Sprzedawca zauważy lub otrzyma informację o tym, że Klient narusza licencję (niewyłączną podstawową lub niewyłączną rozszerzoną), Sprzedawca wezwie Klienta do usunięcia skutków naruszeń na koszt Klienta. W przypadku niedostosowania się Klienta do wezwania, Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia licencji lub innych praw do utworu.

Rozdział 7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument oraz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że towar nie był używany.

7.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

7.3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie www.dronkoszalin.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Każde oświadczenie Klienta o odstąpienie od umowy rozpatrywane jest indywidualnie. Należy pamiętać, że wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie to utwory, które mogą ulec uszkodzeniu. Koszt odesłania Towarów do Sklepu ponosi Klient.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty zakupu (bez kosztów odesłania Towaru), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

7.7. Dokonując zwrotu Towaru, Klient jest bezwzględnie zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia Produktu na czas przesyłki, tj. w ten sam sposób, jak to uczynił Sprzedawca przy wysyłce Towaru Klientowi.

7.8. Zwrot Towaru do Sklepu jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

7.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.10. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który nie jest zniszczony i jest kompletny.

7.11. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów dostosowywanych do potrzeb Klienta lub produkowanych na jego indywidualne zamówienie. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na Klienta lub na życzenie Klienta zmodyfikowanego.

Rozdział 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru. W celu oceny wad fizycznych należy w szczególności opierać się na opisie Towaru zamieszczonego każdorazowo przy prezentowanym towarze. Reklamacja dotycząca różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanym, a która to różnica wynika z niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Kupującego, nie stanowi podstawy do uwzględnienia reklamacji.

8.2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, może żądać usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

8.3. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.

8.4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.dronkoszalin.pl

8.5. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.6. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.

8.7. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.

8.8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.

8.9. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania Towaru.

8.10. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. w drodze mediacji, arbitrażu lub w postępowaniu przed sądem polubownym. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klienci mogą znaleźć platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

9.1. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

9.2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

9.3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

9.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

9.7. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.